«Kunnskap for framtida»

Studium med oppstart Januar 2015, vert opna for søking 1. november

Journalistikk

Nivå: bachelorgrad
Studiepoeng / lengd: 180 / 3 år
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: August 2011

Søknadskode: 223 454 i Samordna opptak
Søknadsfrist:
Kontaktperson: Jan Ytrehorn

Kvifor velje dette programmet?

Journalistutdanninga ved Høgskulen i Volda er nasjonalt kjend som ei av landets leiande utdanningar og utdannar journalistar for både avis, fjernsyn, radio og nett. Som utdanna journalist får du ei fagleg anerkjend og svært fleksibel yrkesutdanning som opnar opp eit vidt spekter av viktige og interessante jobbar

Kva lærer du?

Journalistikkstudiet er ei praktisk-teoretisk utdanning som gir systematisk trening i journalistisk arbeid og kunnskapar om journalistikk som fag. Utdanninga har moderne lokale og utstyr der studentane får praktisk opplæring i journalistikk for avis, fjernsyn, nett og radio. Den teoretiske undervisninga i journalistikk og medievitskap er felles for alle studentane. Det er høve til å fordjupe seg i eitt eller fleire medium.

Studiet gir deg opplæring og øving i journalistisk arbeid, og kunnskap om media og massemedia. Studiet gir også kunnskap og innsikt i aktuelle samfunnsspørsmål, og øver opp evna til å bruke ulike analysemodellar. Som student skal du få eit medvite forhold til tale-, bilet- og skriftspråket som sosialt fenomen og kommunikasjonsmiddel, samt utvikle evne til samarbeid og ta kollektivt ansvar.

Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgradsstudiet i journalistikk er sett saman slik: Journalistikk (85 stp.), Medievitskap (45 stp.), Andre valfrie fag (50 stp.).

Utdanninga er eit heiltidsstudium med førelesingar og mykje arbeid i grupper. Den obligatoriske journalistikkundervisninga går over fire semester. Desse journalistikkemna er arbeidskrevjande med obligatoriske innleveringsoppgåver og obligatorisk deltaking i interne øvingsproduksjonar. Studentane skal gjennomføre journalistiske øvingar og vurdere sine eigne arbeid i høve til relevant teori. I studiet går ein frå dei enklaste journalistiske arbeidsteknikkane til meir sjølvstendig og personleg journalistikk. Utdanninga legg stor vekt på praktiske øvingar, og studentane må vere innstilte på produksjonspress og korte fristar. Med eitt års høgare utdanning kan ein søkje om innpassing av valfrie emne.

Aktuelle yrke og vidare studium

Journalistyrket er eit fritt yrke som rekrutterer medarbeidarar med ulik bakgrunn. Stadig fleire arbeidsgivarar ønskjer kunnskapsrike, kreative journalistar med ei bevisst haldning til yrkesrolla si, og ved Høgskulen i Volda får studentane unike og attraktive praksisplassar i landets største mediebedrifter, noko som kan gi framtidig tilsetjing. Både i NRK, TV2 og dei største avisene arbeider det ei rekkje journalistar som har studert i Volda. Bachelorgraden dannar grunnlag for opptak til relevante mastergradar i Noreg og i utlandet.

Eit semester i utlandet

Det vert lagt til rette for at studentar kan gjennomføre delar av studiet ved samarbeidande utdanningsinstitusjonar i utlandet. Det er også mogleg å ha opphald på dei andre nordiske journalistutdanningane.